OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o. o., ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, KRS: 0000232932

Informujmy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o. o., ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, KRS: 0000232932, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@dts.pl.

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Odpowiedź na Pani/Pana pytanie. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.)
Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających zgodę. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie/załatwienie sprawy a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Przesłania oferty i realizacji zamówienia/usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/usługi, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W calach marketingowych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda. Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.)
Okres trwania akcji marketingowej a następnie kolejne 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W celu dochodzenia roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.)
Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.

W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.)
Okres wypełnienia obowiązku prawnego, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wypełnianie obowiązków podatkowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.)
Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. spółkom z grupy DTS tj. DTS Transport Sp. z o. o., DTS Holding Sp. z o.o., DTS Flota Sp. z o. o., podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, usługi doradczo-kontrolne i świadczące pomoc prawną (kancelaria prawna, firmy audytorskie, ochrona danych osobowych).

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@dts.pl

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz dział handlowy z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania i przygotuje atrakcyjną ofertę przyjemnej przeprowadzki.

Centrala

DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 251
04-866 Warszawa

E-mail: handlowy@dts.pl
Telefon: +48 (22) 526 1000

1
2
3
5
6